پیلاتس 10 دقیقه ای | مربی: لارا هانسون

پیلاتس 10 دقیقه ای | مربی: لارا هانسون

پیلاتس باعث فرم دهی زیبایی به تمام اندام شما می شود. پیلاتس به مجموعه ورزش هایی گفته می شود که تمرکز روی پیشرفت انعطاف و قدرت در تمام اندام‌های بدن دارند بدون اینکه عضلات را حجیم کنند یا آن ها را از بین ببرند. و همچنین تاثیر بسزایی در چربی سوزی دارد.

این فیلم شامل یک تایم 10 دقیقه ای از پیلاتسه که برای افرادی که فرصت کمی دارن بسیار مناسب و فشرده استپیلاتس باعث فرم دهی زیبایی به تمام اندام شما می شود. پیلاتس به مجموعه ورزش هایی گفته می شود که تمرکز روی پیشرفت انعطاف و قدرت در تمام اندام‌های بدن دارند بدون اینکه عضلات را حجیم کنند یا آن ها را از بین ببرند. و همچنین تاثیر بسزایی در چربی سوزی دارد.

این فیلم شامل یک تایم 10 دقیقه ای از پیلاتسه که برای افرادی که فرصت کمی دارن بسیار مناسب و فشرده است


- طراحی و اجرا: فروشگاه ساز پروفی